Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden The BOX!

(En alle merken hierbij geassocieerd)

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle merken, namen en organisaties die een onderdeel uitmaken van of die samenwerken met The BOX!. Hiermee bedoelt The BOX!; Presents!; Radelicus Entertainment; Cosy; Cosy on tour; Kustmedia.be; Fun Karts en alle afgeleiden.

1. Toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij The BOX! als (potentiële) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten.

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien de klant een opdracht plaatst komt de overeenkomst uitsluitend tot stand, doordat The BOX! deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

3. Op verzoek van de klant zullen wij alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht een meerprijs in rekening te brengen.

4. Alle genoemde prijzen, op onze website of in onze brochures, zijn indicatief en onderhevig aan prijsschommelingen van onze leveranciers. Wij behouden ons het recht voor deze ten allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De genoemde prijzen op een offerte blijven van toepassing voor een periode van 1 maand ter goedkeuring van de klant. Na deze periode behouden wij ons het recht voor u een nieuwe, aangepaste offerte te bezorgen. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld of overeengekomen. 

5. Facturen van The BOX! dienen, tenzij anders is overeengekomen, binnen de 5 werkdagen na de factuurdatum te worden voldaan. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de klant, ongeacht of The BOX! ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar. In geval van niet tijdige betaling is de klant een rente verschuldigd ten bedrage van 1% met een minimum van de wettelijke rente per jaar. Alle buitengerechtelijke incassokosten worden aan de koper in rekening gebracht conform het incassotarief van de Belgische Orde van Advocaten. De klant kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

6. The BOX! behoudt zich het eigendom van de door haar geleverde goederen en/of diensten voor, totdat integraal aan haar het volledige factuurbedrag is voldaan.

7. De klant heeft de verplichting om bij af-/oplevering van de opdracht te onderzoeken of alles aan de overeenkomst beantwoord. Indien dit niet het geval is, dient de klant The BOX! daarvan binnen de 5 werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten.

8. Indien de klant niet, niet behoorlijk of tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht doorvloeien, voldoet alsmede in geval van faillissement, opschorting van betaling of onder curatalenstelling van de klant of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is The BOX! naar haar keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminder de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. The BOX! is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

9. Indien de behoorlijke nakoming door The BOX! ten gevolge van één of meerdere omstandigheden, die niet voor rekening van The BOX! komen geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft The BOX! het recht de overeenkomst te ontbinden. 

10. The BOX! is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is. Wij zijn nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken. The BOX! bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de klant kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. Het in artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van The BOX! ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

11. Door het aanvaarden van onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan The BOX! om foto’s en/of ander beeldmateriaal te nemen van alle realisaties door The BOX! gemaakt als onderdeel van de samenwerking als ook beeldmateriaal te maken van uzelf, uw groepsleden en uw gasten. Deze foto’s mogen door The BOX! vrij gebruikt worden ter bekendmaking van onze producten en diensten. Dit kan zowel in afgedrukte versie als online via koppeling aan onze websites, social media of via online advertisingkanalen. Deze toestemming geldt vanaf moment van samenwerking tot herroeping door uzelf via schriftelijke vraag. Herroeping geldt op alles vanaf de datum van herroeping, foto’s en overig beeldmateriaal van vroegere data mogen verder gebruikt worden tenzij anders onderling overeengekomen.

12. Op alle rechtsbetrekkingen tussen The BOX! en de klant is het Belgische recht van toepassing!Aanvullende voorwaarden met betrekking tot (online) verkoop1. In geval van anulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding schuldig ten belope van 20% van de waarde van de bestelling.

2. De levertermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertragingen in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst.

3. De goederen worden verzonden op kosten van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald voor rekening van de koper. Orders met een orderwaarde onder 150,00 euro worden belast met order-/verzendkosten van 10,00 euro tenzij anders overeengekomen. Wij behouden ons ook het recht voor om 10% meer of minder dan het aantal op verzoek geproduceerde en/of bedrukte artikelen te leveren aan de koper en in rekening te brengen.

4. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de door hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor na het verstrijken van een termijn van 2 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

5. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

6. De goederen worden nooit langen dan 5 kalenderdagen bewaard voor de koper. Indien deze termijn verstreken is dan behouden wij ons het recht voor om deze opnieuw aan te bieden aan potentiële kopers.

7. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out; e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

8. Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

9. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na leverdatum en alleszins voor het gebruik of de doorverkoop van de goederen en dit via aangetekend schrijven. Men wordt verzocht steeds d datum en het factuurnummer te vermelden.

10. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 5 werkdagen na de factuurdatum tenzij anders vermeld.

11. Bestelde of aangekochte goederen worden pas verstuurd na ontvangst van de betaling. Het doorsturen van een betaalbewijs zal deze verzending niet bespoedigen.

12. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 20% van het factuurbedrag met een minimum van 25,00 euro als schadevergoeding.

13. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om meerdere leveringen stop te zetten of toekomstige aankopen te weigeren. Tevens behouden wij ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

14. In geval van betwisting is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing!


Aanvullende voorwaarden met betrekking tot organisatie van evenementen of artiestboekingen

 

Deze voorwaarden zijn van aanvullend karakter op de door The BOX! meegeleverde technical en hospitality riders bij elke boeking. De individuele riders genieten de voorkeur op deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn slechts van tel wanneer bepaalde artikelen niet kunnen terug gevonden worden in de individuele riders.

 

1. The BOX! verklaart zich te schikken naar de instructies van de klant in zo verre dat deze geen afbreuk doen aan de artistieke prestaties en de technische afspraken. Onder de naam ‘artiest’ kan eveneens begrepen worden: alle muzikanten die deel uitmaken van de groep, zijn technisch personeel, zijn management en de medewerkers van The BOX!

2. De artiest verplicht zich tijdig aanwezig te zijn en ten minste 60 minuten voor aanvang van zijn optreden op de plaats van het optreden te zijn met al het materiaal dat contractueel daarvoor van zijn kant nodig is; tevens zal hij minstens 5 minuten voor het afgesproken aanvangsuur speelklaar zijn.

3. Er moet een speelklaar, stevig, veilig en onbeweeglijk podium met de gebruikelijke voorzieningen zijn volgens de opgegeven minimum-afmetingen. Bij een optreden in open lucht, moet het podium overdekt zijn en afgesloten langs de zijkanten en achterzijde. Buiten de artiest mag niemand zonder toelating het podium betreden.

4. Indien The BOX! zorgt voor de klankinstallatie, dient de klant minstens 2 bekwame personen ter beschikking te stellen onder zijn verantwoordelijkheid voor het helpen uit- en inladen van het materiaal. De klant voorziet een afgeschermde ruimte in de zaal met twee stabiele tafels voor het opstellen van de bediening van de klank- en lichtinstallaties. De klant zorgt voor bekwaam technisch personeel.

5. Indien de klant zorgt voor de klankinstallatie, dient deze volledig te voldoen aan de technische fiche van de artiest, en tevens aangepast te zijn aan de grootte van de zaal. Indien de artiest een eigen klank- en lichttechnicus meebrengt, kan deze ten volle gebruik maken van de voorzien installaties. De klant zorgt voor het nodige bekwaam technisch personeel. De klant stuurt detail van de beschikbare klank- en lichtinstallatie op naar The BOX! tenminste één maand voor datum van het optreden. De duur en het aanvangsuur van de soundcheck worden steeds vooraf bepaald door de artiest tenzij anders vermeld. De artiest zal het recht hebben het geluidsvolume te produceren zoals dit bij zijn optreden gebruikelijk is en dit zolang deze strookt met de wettelijke bepalingen in verband met geluidsnormen van concerten.

6. De klant zorgt voor de verlichting op het podium, eventueel volgens de technische fiche van de artiest, tenzij anders vermeld. Het podium dient steeds voldoende verlicht te zijn voor het opstellen en afruimen van het materiaal. Tijdens het optreden zullen de lichten in de zaal gedoofd worden indien de artiest dit wenst.

7. De toegang voor de begeleidende personen van de artiest is gratis; de klant blokkeert steeds minimum 5 plaatsen in de zaal voor de gasten van de artiest. Indien de klant werkt met pasjes, zal hij minsten 2 (all acces) pasjes ter beschikking klaarleggen voor The BOX!. De werknemers van The BOX! hebben steeds gratis toegang tot het optreden.

8. Er dient minimum één nette, ruime, verlichte, afsluitbare kleedkamer te zijn met de nodige voorzieningen zoals verwarming, warm/koud water, spiegels, zeep en handdoeken + security-personeel. De kleedkamer dient zo dicht mogelijk bij de achterzijde van het podium te zijn zodat de artiest niet hoeft door het publiek te gaan om het podium te betreden. De zaal en de kleedkamer(s) worden ter beschikking gesteld van de artiest ten minste 3 uur voor de aanvang van het optreden.

9. De klant zorgt voor een redelijk aantal gratis consumpties in de kleedkamer en eventueel een maaltijd (zie individuele riders per boeking.).

10. De klant verklaart in het bezit te zijn van alle vereiste vergunningen, enz. van overheidswege, SABAM, enz. en kan bij het ontbreken hiervan zich niet beroepen op overmacht. De klant overhandigt aan de artiest een ‘SABAM-verklaring der uitgevoerde werken’ ter ondertekening.

11. De betaling van het honorarium en alle andere vergoedingen, eventueel verminderd met het reeds betaalde voorschot, dient cash te gebeuren ten laatste bij aankomst van de artiest of zijn vertegenwoordiger, tenzij anders vermeld.

12. Alle onkosten voor publiciteit, taksen, auteursrechten, vergunningen, enz. vallen ten laste van de klant (KB van 29/11/1969). Het vermelde honorarium is netto en derhalve komen alle belastingen (zoals BV, RSZ, BTW, enz.) voor rekening van de klant die voor afdracht van deze belastingen bij de desbetreffende instanties garant staat en zorg draagt.

13. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% en met intresten à rato van 1% per maand. Partijen komen overeen dat deze schadevergoeding, alsmede de schadevergoeding bij contractbreuk door de klant, in onderling overleg en na onderhandeling werd bepaald als zijnde de potentiële schade die The BOX! als gevolg van niet-betaling of contractbreuk van deze overeenkomst lijdt. Partijen verklaren dat deze clausule geen strafbeding is en in overeenstemming met artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek.

14. The BOX! verplicht er zich toe om in geval van overmacht (zoals ziekte, sterfgeval, ongeval, autopech, enz.) dit terstond aan de klant mede te delen; het optreden wordt verschoven naar een latere datum in gezamenlijk overleg tenzij The BOX! akkoord gaat om dit contract te annuleren. De klant kan geen aanspraak maken op gelijk welke schadevergoeding ook. Voorlopige en/of definitieve stopzetting van de artiest is een geval van overmacht. Bij een contract dat betrekking heeft op meerdere acts of artiesten kan de anulatie van één artiest geen aanleiding geven tot het verbreken van het contract.

15. Indien het optreden of het evenement dient afgelast of stopgezet te worden omwille van de weersomstandigheden, wanordelijk verloop van de manifestatie, overheidsbevel, enz. zal toch het volledige kostenplaatje gefactureerd worden, tenzij The BOX! en/of de artiest de uitdrukkelijke en enige oorzaak is.

16. Ingeval van contractbreuk door de klant zal deze onmiddellijk een schadevergoeding moeten betalen aan The BOX! gelijk aan 20% van het volledige kostenplaatje wat betreft evenementen en gelijk aan 30% van de gages wat betreft boekingen van artiesten en/of acts. Onder contractbreuk wordt eveneens verstaan het niet naleven van alle punten van het contract. De schadevergoeding zal zijn verschuldigd wegens het enkele feit van contractbreuk. Alle kosten te dier zaken te maken, alsook de kosten om de klant tot nakoming der overige verplichtingen te noodzaken, zowel in als buiten rechten, komen ten laste van de klant. Tevens is de klant gehouden alle schade te vergoeden die voor The BOX! zal ontstaan, zulks in de meest uitgebreide zin, daaronder begrepen: de kosten van exploitatie, procedures, advocaten, procureurs, gerechtskosten, enz. In het geval van overmacht buiten de wil van de klant is er de optie om de uitvoering van dit contract te verschuiven naar een latere datum en dit tegen de vermelde prijzen te vermeerderen met de eventuele extra-kosten, indien beide partijen hiermee instemmen.

17. Alle buitenlandse optredens, alle plaatopnames evenals alle radio- en TV-optredens krijgen voorrang op dit contract (slechts geldig bij een melding minstens 14 dagen voor de datum van het optreden). Het optreden kan geannuleerd of verplaatst worden naar een af te spreken latere datum onder dezelfde voorwaarden van dit contract; de klant kan hierbij geen enkele schadevergoeding eisen. The BOX! neemt de grootst mogelijke voorzorgen om zo’n situaties te vermijden.

18. Elke schade en/of diefstal aangebracht en/of veroorzaakt door het publiek of de klant aan de instrumenten, bijhorend materiaal en persoonlijke bezittingen van de artiest, The BOX! of medewerkers van The BOX!, zal door de klant volledig worden vergoed tegen taxatiewaarde binnen de 5 werkdagen nadat de schade werd aangebracht. The BOX! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het gebouw, gebeurlijke ongevallen, enz. tenzij dit op moedwillige basis veroorzaakt werd door The BOX! of één van zijn medewerkers.

19. De klant verklaart met de prestaties van de artiest en de werkwijze van The BOX! voldoende bekend te zijn. Er zal geen discussie zijn over het te spelen of gespeelde repertoire.

20. Voor als besloten overeengekomen voorstellingen worden geen tickets aan het publiek verkocht tenzij aan eigen leden. Bij optredens met een partage-overeenkomst als honorarium kan de klant geen gratis plaatsen weggeven zonder voorafgaandelijke toestemming van The BOX! en moet de klant de overeengekomen ticketprijzen strikt toepassen; bij afwijkingen zal de klant een schadevergoeding moeten betalen aan The BOX! met een minimum van 250 euro.

21. De klant zorgt voor voldoende publiciteit voor het optreden via affiches, folders, pers, radio, TV, enz. Registratie van het optreden in welke vorm dan ook (fotograferen, filmen en andere beeld- of geluidsregistratie) is zonder voorafgaande toestemming van The BOX! verboden. De klant verleent hierbij toestemming aan The BOX! en zijn medewerkers tot verkoop van zijn boeken, CD’s, enzo. Zonder dat de klant hiervoor een vergoeding kan eisen. De klant stelt een standplaats, een tafel en elektriciteitsvoorziening gratis ter beschikking aan The BOX!.

22. Één origineel van het samenwerkingscontract, degelijk ondertekend door de klant, moet zo snel mogelijk teruggestuurd worden naar The BOX!. Van zodra de klant het optreden mondeling en/of schriftelijk bevestigd heeft en/of zijn optie op het evenement of de artiest gelicht heeft, is er een contract tot stand gekomen tussen partijen.

23. De klant betaalt 25% van het bedrag bij reservatie van het evenement. Er wordt nogmaals 50% van de totale som betaald ten laatste 1 maand voor aanvang van het evenement. De overige 25% wordt binnen de 5 werkdagen na afloop van het evenement betaald op rekening van The BOX!. Indien de klant zich niet houdt aan deze betaalverplichtingen staat het The BOX! vrij om het contract als ontbonden te beschouwen met alle financiële gevolgen ten gevolge van de klant.

24. The BOX! is niet verantwoordelijk voor het eventueel geheel of gedeeltelijk niet uitvoeren van een contract door een artiest, dat niet onder management van The BOX! valt, of zijn management, tenzij bij bewezen fouten in de bemiddeling bij de totstandkoming van het contract, maar de grootst mogelijke voorzorgen hieromtrent worden genomen. Eventuele klachten van de klant moeten schriftelijk en aangetekend gemeld worden aan The BOX! binnen de 2 werkdagen na datum van het evenement en/of optreden.

25. In geval van betwisting is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing!